Mali Hizmetler Şube Müdürüğü

Birimin Görevleri

03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başkanlığımızın tüm ihtiyaçlarının Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemleri ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği normlarına uygun olarak yapılan harcamaların ödeme belgesine bağlanması ve tahakkuk işlemlerini İç Kontrol Standartları uyum eylem planına uygun olarak yürütür.
    Üst yönetici, yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapar.
 
    EBYS ve PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
*Kadrolu ve fiili çalışan personellerin özlük dosyalarını oluşturur.
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde yürütür.
*Personel izinlerini (saatlik, günlük, yıllık, mazeret, rapor) düzenler ve takip eder.
*Dairenin yazı işlerini resmi yazışma kurallarına uygun bir şekilde Standart Dosya Planı doğrultusunda yürütür.
*Başkanlığımız arşiv düzenini sağlamak.
  
SATINALMA BİRİMİ
 
*Başkanlığımızın görev alanına giren hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale işlemlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmesi,
*İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü,
*İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması,
*İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması,
*İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi,
*İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi,
*İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması
*Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi,
*Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin veya hizmetin yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul  tutanağı ve/veya hak ediş raporu ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması,

 
DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ
*Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerden Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi,
*Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa araştırması yapılması,
*Yapılan piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi,
*Alım/hizmet/yapım işinin gerçekleştirilmesi ve kabul işlemlerinin düzenlenmesi,
*Kesilen faturaya istinaden gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödeme emrine bağlanması,
*Başkanlığımızca gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması. 

ULAŞIM HİZMETLERİ
A-Personel Servisi Hizmeti
*Personel servis araçları hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak.
*Bütçe rakamları ile alınacak hizmetin kalitesi dikkate alarak, personel servis hizmet şartnamesinin gözden geçirilmesi ve bir önceki yılda görülen eksiklerin giderilmesini sağlamak.
*Personelimizin nakil, ikametgâh değişikliği, kamu konutlarından yararlanma vb. nedenlerle personellerimizden gelen talepler doğrultusunda araç kapasiteleri ve güzergâhlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
*Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu araçların, mesai günlerinde takip edilerek ve görülen aksaklıkların mümkün olan en kısa sürede giderilmesini sağlamak.
*Personelden gelen yazılı ve sözlü taleplere en kısa sürede cevap vermek.
*Personel Servis Araçlarının giriş ve çıkış saatlerinin kontrolü yapmak. 
*Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan personel taşıma işinde yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene kontrol teşkilatı raporuna göre kontrolünü yapmak ve ödeme emrine bağlamak.
*Bir sonraki Mali Yılda servis hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bütçe rakamları çıkartmak ve Daire Başkanlığına sunmak.
 
 
B-Araç Kiralama Hizmeti
*Araç Kiralama hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak.
*Bütçe rakamları ile alınacak hizmetin kalitesi dikkate alarak, araç kiralama şartnamesinin gözden geçirilmesi ve bir önceki yılda görülen eksiklerin giderilmesini sağlamak.
*Sözleşme ve ekleri çerçevesinde kiralanan araçların kontrolü yapılarak görev yapacağı birime teslim etmek.
*Kiralanan araçların kilometre, yakıt ile köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri Rektörlük ulaşım şefliğiyle beraber kontrol etmek ve her türlü aksaklığın giderilmesini sağlamak.
*Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan araç kiralama işinde yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene kontrol teşkilatı raporuna göre kontrolünü yapmak ve ödeme emrine bağlamak.
*Bir sonraki Mali Yılda araç kiralama hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bütçe rakamları çıkartmak ve Daire Başkanlığına sunmak.
 
TAŞINIR KAYIT KONTROL ve YEMEK HESAPLARI BİRİMİ
*5018 sayılı Kanuna ilişkin taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak satın alınan her türlü taşınıra taşınır işlem fişi düzenleyerek giriş yapar.
*Depodaki taşınırların kullanıma hazır halde bulunması için, depo düzenini sağlar.
*Mevcut taşınırların (yangın,su baskını, rutubet, hırsızlık, haşere v.b.) karşı her türlü güvenlik önlemini alır.
*En az yılda bir kez taşınırların sayımını yaparak sistem ile depo eşitliğini kontrol eder.
*Her türlü taşınır hareketlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlar.
*Akıllı kart projesi kapsamında olan yemekhanelerin gelirlerinin kontrol ve takibini yaparak Başkanlığa rapor eder.
 
BESLENME HİZMETLERİ BİRİMİ
*Üniversitemiz öğrenci ve personeli için yapılan yemek ihalesi ve beslenme içerikli teknik şartnamelerini hazırlar.
*Merkez mutfakta yapılan üretimi gün içerisinde periyotlar halinde denetler ve raporlamasını yapar.
*İdare adına aylık yemek menüsü hazırlar ve Üniversitemiz web sitesinde yayınlar.
*Üniversitemize hizmet veren beslenme ile ilgili tüm işletmelerin, hijyen, fiyat ve çalışma denetimini yapar.
*Üniversitemizin diğer birimlerinden gelen ve Rektörlükçe onaylanan Beslenme içerikli etkinliklerin organizasyonunu sağlar. 
*İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olan Yemek bursu kontenjanlarının fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksekokullarının öğrenci sayılarına göre dağılımını yapar.

MAAŞ TAHAKKUK BİRİMİ
*Daire Başkanı sekreterliğini yapar.
*Daire Başkanının randevularını organize eder.
*Daire Başkanının dış ve iç telefonlarını bağlar.
*İmza için gelen dosyaların giriş ve çıkışını sağlar.
*İdari personelin, maaş, terfi, kesinti ve ödeme evraklarını hazırlar.
 
AKILLI KART BİRİMİ
*Akıllı kart projesi kapsamında yürütülen hizmetlerin kesintisiz devam etmesini sağlar.
*Konuyla ilgili yenilenme ve gelişme süreçlerini takip eder.
*Akıllı kart projesi ile ilgili karşılaştığı sorunları hizmeti sağlayan firmalar ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek çözülmesini sağlar.
*Yemek bursu alan öğrencilerin akıllı kartlarına burs formatlama işlemi yapar.
*Başkanlığımıza ait Web sitesindeki duyurular, güncellemeler ve her türlü düzenlemeleri takip eder.
 *Problemli akıllı kartların basımını gerçekleştirir.
 
ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ
*Üniversitemizi kültür ve spor etkinliklerinde temsil eden personel ve öğrencilerimizin yolluk işlemlerini yapar.
*Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş çıkışlarını, pirim ödemelerini ve maaşlarını hazırlar.
*Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma esas ve usullerini takip ederek değişiklikleri ilgili birimlere iletir.
*Diğer birimlerde çalışan stajyer ve kısmi zamanlı öğrencilerin birimler tarafından hazırlanan ödeme evraklarını kontrol eder

Mali Hizmetler Şube Müdürüğü

Resim Ad Soyad Ünvan Görev E-Posta Tel


Turan TEMEL


Şube Müdürü


Şube Müdürü


turan.temel@kocaeli.edu.tr


303 12 50


Edibe YILMAZ


Uzman


Tahakkuk Birimi


eyanik@kocaeli.edu.tr


303 12 54


Zikriye HALICI


Memur


Taşınır Kayıt Kontrol


zikriye.halici@kocaeli.edu.tr


303 12 44


Tuğba DAĞLI


Memur


Satınalma


tugba.dagli@kocaeli.edu.tr


303 12 47


Osman ÇİFTCİ


Memur


Satınalma


osman.ciftci@kocaeli.edu.tr


303 12 59


Neriman GEÇMEZ


Memur


Akıllı Kart


neriman.gecmez@kocaeli.edu.tr


303 38 94


Adem ŞAŞI


Tekniker


Tahakkuk Birimi


adem.sasi@kocaeli.edu.tr


303 12 54


Zafer GÜLTEN


Teknisyen


Akıllı Kart


zafer.gulten@kocaeli.edu.tr


303 12 45


Emel YURDAGÜL CANDEMİR


Mühendis


Beslenme Hizmetleri


emel.yurdagul@kocaeli.du.tr


303 12 55


Sevdiye SERT


Memur


Beslenme Hizmetleri


sevdiye.sert@kocaeli.edu.tr


303 12 51


Bezar ADAHAN


Memur


Yolluk-Yazışma


bezar.adahan@kocaeli.edu.tr


303 12 56


Filiz ATASEVER


Bilgisayar İşletmeni


Sekreter-Personel İşleri


filiz.atasever@kocaeli.edu.tr


303 12 42
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors