MERKEZ MEDİKO-SOSYAL (UMUTTEPE)

Poliklinik hizmetleri:
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Hekimleri tarafından 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir.

Aile Hekimliği Polikliniği 1
Telefon: 303 12 67
Aile Hekimliği Polikliniği 2
Telefon: 303 12 68

Diş Polikliniği Hizmetleri:
Diş Hekimleri Umurhan HOROZAL ile Emine Sungur YILMAZ tarafından 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir.
Telefon: 303 12 76
Diğer taraftan, Diş Hekimi’ nin bulunmadığı ve ihtiyaç duyulan zamanlarda Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’nin tüm anabilim dallarındaki diş hekimleri tarafından Mediko- Sosyal Merkezi’mizde poliklinik hizmeti verilmeye devam edilmektedir.


Diş Hekimlerinin Görev ve Sorumlulukları;

*Birinci basamak diş poliklinik hizmetlerinin yürütülmesi ile hasta muayene ve diş tedavi işlerinin gerçekleştirilmesi,
*Koruyucu diş hekimliğiyle ilgili çalışmaların yapılması,
*Üst Makam’ ların vereceği mesleğiyle ilgili diğer çalışmaların gerçekleştirilmesidir.

Hemşirelik Hizmetleri:
Hemşireler Tülay PELEK ile Sena Tarı KUL tarafından 09:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir. Telefon: 303 12 62

Hemşirelerin Görev ve Sorumlulukları:

*Hastaların tedavi öncesi karşılanması, yönlendirilmesi,
*Tedavi öncesi ve zamanında tıbbi malzemelerin hazırlanması,
*Doktor denetiminde olmak üzere talimatlarıyla tedavinin uygulanması,
*Merkezimizdeki tıbbi sarf ve demirbaş malzemenin korunması, kullanılması, taleplerin hazırlanması,
*Hastanın ve diş ünitelerinin muayene için hazır hale getirilmesi,
*Diş ünitelerinin dezenfeksiyonu, kullanılacak aletlerin sterilizasyonunun yapılması,
*Diş ünitelerinin ve kullanılan el aletlerinin günlük ve haftalık bakımlarının gerçekleştirilmesi,
*Diş ve dişeti tedavisi ve cerrahi işlemler sırasında Diş Hekimi’ ne katkıda bulunulması,
*Diş Hekimliğinde kullanılan malzeme ve ekipmanların sterilizasyonu, dezenfeksiyonu, sağlığa uygunluğu ve temizliğinin kontrol edilmesi ve sağlanması,
*Tedavi işlemleri sırasında ilgili yardımcı personelden hizmet sunumunun alınmasının sağlanması,
*Üst Makam’ ların vereceği mesleğiyle ilgili diğer işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

Psikolojik Hizmetler:
Psikologlar tarafından 09:00-16:00 saatleri arasında randevu dahilinde verilmektedir.

Uzman Psikolog Başak KICIR
Telefon: 303 12 61
Psikolog Murat ATICI
Telefon: 303 12 64

Psikologların Görev ve Sorumlulukları:
*Üniversitemiz öğrencileri ile personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilere psikolojik destek sağlamak; duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan ortaya çıkabilecek problemlerine yönelik olarak önleyici, destekleyici ve yönlendirici çalışmaların yapılması,
*Üst Makam’ ların vereceği mesleğiyle ilgili diğer çalışmaların gerçekleştirilmesidir.

Hizmet Alma Başvurusu ve Süreci:

*Randevular hizmet biriminden telefonla ya da yüz yüze görüşmeyle veya e-posta yolu ile alınabilmektedir.
*Danışmanla ilk görüşme, ön görüşme şeklinde yapılarak sorunun belirlenmesi sağlanmakta ve süreç tespit edilmektedir.
*Ön görüşmenin ardından yeni bir randevu verilebilir, durumuna uygun bir yere yönlendirilebilir veya bilgilendirilip görüşme sonlandırılabilir.
*Devam eden görüşmelerde ise kaydedilen ilerlemeler değerlendirilir.
*Gerçekleştirilen sürece ilişkin danışman değerlendirmesi sonucunda görüşmelerin işlevini yerine getirdiği aşamada görüşme sonlandırılır.

İdari Hizmetler:
*Sağlık hizmetlerinin verilmesinde söz konusu olacak ihtiyaçların belirlenmesi ile sağlanmasına ilişkin süreçlerin takip edilmesi,
*Üniversitemiz birimlerince düzenlenebilecek oryantasyon programlarında talep edilmesi durumunda Merkez Diş Hekimi ile Merkez Psikologlarının görevlendirme süreçlerinin takip edilmesi,
*Birim performans programlarının izlenmesi kapsamında performans göstergelerinin üç’ er aylık ve yıllık olarak belirlenmesi ile takip edilmesi,
*Hasta kayıt işlemleri ile diğer sekretarya işlemlerinin yapılması,
*Üst Makam’ ların vereceği diğer görevlerin gerçekleştirilmesidir.

Şube Müdürü F. Sevil ÇELİKKOL
Telefon:1270

Şef Ensar ÇAKMAK
Yrd. Pers. Emine UMUR
Telefon: 1263

Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi:
Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyette bulunan Engelliler Araştırma ve Uygulama Biriminin öğrenciler üzerinden hizmetlerinin sağlanması Birim Koordinatörlüğü ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca da katkı sağlanarak ilgili Rektör Yardımcısı’nın Başkanlığındaki Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılmaktadır.
Engelli öğrenciler üzerinden sekretarya hizmetleri de Memur İsmet ÜNSAL tarafından yürütülmektedir.
Telefon: 303 12 75

Görev ve Sorumlulukları:
*Üniversitemize yeni gelen engelli öğrencilerin kayıt aşamasında tespit edilmesi,
*Yapılacak anketlerle, engelli öğrencilerin sorunlarının belirlenmesi,
*Öğrenci anketlerinden ve Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi’nin çalışmalarından elde edilen sorunların çözüm değerlendirmelerini yaparak sıkıntı ve güçlüklerin ortaya konulması,
*Sıkıntı ve güçlüklerde öncelikli olarak belirlenen sorunların çözümlenmesi,
*Üst Makam’ ların vereceği mesleğiyle ilgili diğer çalışmaların gerçekleştirilmesidir.