SATINALMA BİRİMİ

İHALE İŞLEMLERİ

*Başkanlığımızın görev alanına giren hizmet ve mal alımları (giderler) ile ilgili tüm ihale işlemlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde hazırlanması, yapılması ve yürütülmes,

*İlgili birimden gelen taleplerin teknik şartname çerçevesinde yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve bütçe ödeneğinin kontrolü,

*İhale ile ilgili tip idari şartname ve sözleşme tasarısının hazırlanarak ihale işlem dosyasının oluşturulması,

*İhale ilanının hazırlanması Kamu İhale Kurumu ve yerel gazetelerde yayınlanmasının sağlanması,

*İhale günü ihaleye teklif veren isteklilerin zarflarının alınması ve ihale tutanaklarının düzenlenmesi,

*İhale Komisyonu Kararı doğrultusunda ihale sonucunun ilgililere bildirilmesi,

*İhale uhdesinde kalan yüklenici firma ile kanuni yazışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması ve sonuçlandırılması

*Sonuçlanan her ihalenin Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi,

*Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan işin veya hizmetin yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene teslim kabul tutanağı ve/veya hak ediş raporu ve taşınır işlem fişinin kontrolünün yapılarak ödeme emrine bağlanması

DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ

*Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerden Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerinin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi,

*Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa araştırması yapılması,

*Yapılan piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi,

*Alım/hizmet/yapım işinin gerçekleştirilmesi ve kabul işlemlerinin düzenlenmesi,

*Kesilen faturaya istinaden gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödeme emrine bağlanması,

*Başkanlığımızca gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması.

Araç Kiralama Hizmeti

*Araç Kiralama hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak.

*Bütçe rakamları ile alınacak hizmetin kalitesi dikkate alarak, araç kiralama şartnamesinin gözden geçirilmesi ve bir önceki yılda görülen eksiklerin giderilmesini sağlamak.

*Sözleşme ve ekleri çerçevesinde kiralanan araçların kontrolü yapılarak görev yapacağı birime teslim etmek.

*Kiralanan araçların kilometre, yakıt ile köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri Rektörlük ulaşım şefliğiyle beraber kontrol etmek ve her türlü aksaklığın giderilmesini sağlamak.

*Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan araç kiralama işinde yüklenici tarafından kesilen faturaya istinaden düzenlenen muayene kontrol teşkilatı raporuna göre kontrolünü yapmak ve ödeme emrine bağlamak.

*Bir sonraki Mali Yılda araç kiralama hizmetlerinde ihtiyaç duyulan bütçe rakamları çıkartmak ve Daire Başkanlığına sunmak.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors